Jaarverslag 2010 – 2011

JAARVERSLAG HISTORISCHE VERENIGING 2010 – 2011

Algemeen
Opnieuw kunnen we schrijven dat de Historische Vereniging Schoonhoven groeit. Het ledental is intussen de 400 gepasseerd. Deze gestage toename is een teken dat de bevolking van Schoonhoven zich steeds meer bewust is van de unieke historische omgeving waarin ze woont en dat de HVS een beleid voert dat aanspreekt.

Activiteiten voor de leden

Lezingen voor de leden van de Historische Vereniging Schoonhoven

In het seizoen 2010/2011 organiseerde de Historische Vereniging Schoonhoven dankzij de niet-aflatende inspanningen van dhr. Kappers 10 lezingen. Deze lezingen werden gehouden in Het Bastion en werden door gemiddeld ca. 100 personen bezocht.

1. Op 27 september 2010 nam dr. A. Bijl ons mee naar “De tijd van de stoombootdiensten. De opkomst van het massavervoer, 1825-1950”.

2. Dhr. B. van Noordwijk verzamelde vijftig jaar boeken met zilveren en gouden boekbeslag en deed verslag van zijn onderzoek op 25 oktober met een lezing onder de titel: “Altijd is Kortjakje ziek: 250 Jaar boekjes vol zilverwerk”.

3. Op 29 november hield dhr. B. Ibelings een lezing met als titel “De Middeleeuwse economie van Schoonhoven tot het begin van ‘de Opstand’ in 1568”.

4. Op 20 december nam mevr. Dr. E. van Bóné ons mee naar de rechtbanken van de negentiende eeuw met een lezing onder de titel “Het Vredegerecht van Schoonhoven: 1811-1838”.

5. Dhr. R. Kappers, deskundige op het gebied van Schoonhoven als zilverstad, deed op 31 januari verslag van zijn onderzoek over Schoonhoven in het begin van de negentiende eeuw . De titel van zijn lezing luidde: “De Zilverstad in de Bataafs-Franse tijd, 1795-1813. En het einde van het Sint-Andriesgilde?”

6. Op 28 februari puilde het Bastion uit, stoelen moesten aangesleept worden voor Cock van Holten en de gebr. Van de Lagemaat die een presentatie gaven onder de titel “Oud Schoonhoven op films en dia’s”.

7. “Van Malen tot Molen” was de titel van de lezing die op 28 maart gehouden werd door dhr. J. Kamphuis.

8. Op 18 april kreeg het talrijk opgekomen publiek liefst drie sprekers te horen, dhr. F. van Aesch, dhr. R. Kappers en dhr. A. de Vaal. De lezing had de intrigerende titel: “Genealogie, Schoonhoven en Internet: in je luie stoel naar 1650”.

9. Op 30 mei zal onze plaatsgenoot dhr. L. Ouweneel verslag doen van zijn onderzoek in de polder met als titel “De Vlistboezem en de Boezemmolen nr. 6”.

Bestuursactiviteiten

Het bestuur heeft in het seizoen 2010/2011 6 keer vergaderd, namelijk op 23 augustus, op 20 september, op 4 oktober, op 15 november, op 10 januari, op 14 februari, op 11 april en op 16 mei. .
Het bestuur zag er in 2010/2011 als volgt uit:
voorzitter: dhr. D. Mentink
secretaris: dhr. S. Veenman
penningmeester: dhr. F. Heldoorn
lid: dhr. R. Kappers
lid: dhr. L.P. Ouweneel
lid: dhr. R. Jung

In verband met hun driejarige ambtstermijn zijn dhr. Mentink, dhr. Kappers en dhr. Ouweneel aftredend en herkiesbaar.
Het bestuur stelt voor hen te herbenoemen.

Een vast onderdeel van de bestuursvergaderingen vormden de activiteiten van de werkgroepen. We laten deze activiteiten in a nutshell de revue passeren.

Werkgroepen

1. Werkgroep Monumenten en Ruimte
In samenwerking met de Winkeliersvereniging Schoonhoven heeft de Historische Vereniging de gemeente geadviseerd over de renovatie van het Doelenplein. Inmiddels is de eerste fase van het plan Doelenplein voltooid. Overleg over de tweede fase staat op het programma na de zomervakantie. Na het Doelenplein staat het project Buiten de Veerpoort op de agenda.
De Historische Vereniging hecht nog altijd aan een Cultureel Historisch Centrum. Verkennende besprekingen met de gemeente zijn gaande.
De Rotary heeft het initiatief genomen om de vroegere muziektent in ere te herstellen. Er is een werkgroep Muziektent geïnstalleerd, waarin ook de Historische Vereniging participeert. De werkgroep Muziektent moet adviseren of de muziektent er werkelijk komt en zo ja, waar.

2. De werkgroep Zilver
De werkgroep Zilverstad bestaat uit Rob Jung, René Kappers en Ferry Mol.
Rob Jung en René Kappers hebben een inventarisatie uitgevoerd en een advies (groslijst) aan de gemeente Schoonhoven uitgebracht over 30 werkplaatsen die naar het oordeel van de HVS monumentabel zijn. De gemeente onderzoekt de mogelijkheden.

3. De werkgroep Plaquette
De werkgroep Plaquette heeft in overleg met het bestuur de jaarlijkse plaquette van de stad Schoonhoven toegekend aan Marianne Klarenbeek voor haar voorbeeldige restauratie van een zilverwerkplaats. De plaquette zal op Open Monumentendag 2011 uitgereikt worden.

4 Werkgroep Open Monumentendag
De Open Monumentendag werd, zoals altijd, in het tweede weekend in september georganiseerd. Het jaarthema van de Open Monumentendag 2010 was “De smaak van de 19e eeuw”. De opening vond plaats op vrijdagavond in een stampvolle Remonstrantse Kerk.
Het thema van Open Monumentendag 2011 is “Oud gebouw, nieuw gebruik”. Een mooie gelegenheid om de zilversmidswerkplaatsen in Schoonhoven op de kaart te zetten.
Het comité OMD Schoonhoven bestaat uit: R. Jung, R. Kappers, J. van Oers en A. van der Zwan.

Andere activiteiten

Cursus Schoonhovologie
Het bestuur het het initiatief genomen om te komen tot een cursus Schoonhovologie voor belangstellende Schoonhovenaren. Hiertoe is een werkgroep opgericht, bestaande uit Dick Mentink, Frank Heldoorn, Ad de Vaal, Leen Ouweneel en Simon Veenman. De werkgroep heeft naar deskundige docenten gezocht en heeft deze gevonden. Inmiddels zijn de conceptsyllabi zo goed als klaar en heeft het bestuur besloten in oktober met een pilotgroep te starten.

Stadsgeschiedenis van Schoonhoven
Het bestuur heeft een tweetal vergaderingen grotendeels gewijd aan verkenningen om tot een stadsgeschiedenis van Schoonhoven te komen. Op 23 augustus was dhr. A. Doedens, wetenschapper en auteur van verscheidene historische publicaties te gast. Hij heeft het bestuur geïnformeerd over de problemen en valkuilen bij het schrijven van een stadsgeschiedenis. Op 13 september heeft een delegatie van het bestuur met dhr. Habermehl, lid van het bestuur van de Historische Vereniging Gouda, gesproken over zijn ervaringen bij het schrijven van een stadsgeschiedenis van Gouda.
Het bestuur heeft besloten voorlopig hiermee niet verder te gaan. Dat zou kunnen wanneer de cursus Schoonhovologie goed op de rails staat.

Tijdschrift Leven in Schoonhoven
Deze maandelijkse glossy in 12 afleveringen is populair in Schoonhoven. De bestuursleden René Kappers en Leen Ouweneel nemen als auteurs deel aan de activiteiten.

Kunst- en cultuurnetwerk
De gemeente Schoonhoven heeft een kunst- en cultuurnetwerk opgezet. Hierin participeert de Historische Vereniging Schoonhoven in de persoon van de voorzitter, Dick Mentink.

Website
De in 2005 gestarte website is een bron van uitwisseling van kennis over Schoonhoven geworden. Wie over Schoonhoven en zijn geschiedenis iets wil weten kan daar zijn informatie halen. Maar het moet meer worden: een forum waar iedere betrokken Schoonhovenaar zijn gedachten over de historie van de stad kwijt kan en in contact kan komen met gelijkgestemde geesten. Er wordt hard aan gewerkt om de website verder uit te breiden en te vervolmaken

Simon Veenman, secretaris
Dick Mentink, voorzitter

Laatst verschenen Nieuwsbrief
Laatst verschenen Scoenhove

Agenda / Lezingen

Categorieën
Archieven