Jaarverslag 2006

JAARVERSLAG HISTORISCHE VERENIGING 2006

Activiteiten voor de leden
Lezingen en andere activiteiten voor de leden van de Historische Vereniging Schoonhoven.
In 2006 werden aan de leden van de Historische Vereniging Schoonhoven de volgende lezingen aangeboden:
1. Op 30 januari liet dhr. van Aesch ons kennismaken met de geheimen van de genealogie: kwartierstaten, stamreeksen en parentelen passeerden de revue. Ook de kansen die internet ons bij het genealogisch onderzoek zou kunnen bieden werden uit de doeken gedaan. Tenslotte stond de spreker stil bij de mogelijkheden die de Krimpenerwaard en in het bijzonder Schoonhoven voor de genealogische onderzoeker te bieden had.
2. Op 27 februari liet dhr. de Keijzer zijn resultaten zien van zijn onderzoek naar mogelijke vestigingsplaatsen en de versterkte huizen in de Krimpenerwaard. In de persoon van dhr. Verhoef bracht de AWS verslag uit van de restanten van het “kasteel” van de heren van “De Zevender”.
3. Op 27 maart werd in het kader van een lezing door Joost Cox de ontdekking van dhr. Mentink en dhr. Kappers dat Schoonhoven al voor 1280 stadsrechten had aan de publiciteit prijsgegeven.
4. Na de zomervakantie hield dhr. Trim op 25 september een beschouwing over de transformatie van Schoonhoven als historische stad.
5. Op 30 oktober nam dr. R. van Dijk ons mee naar het verleden van het Carmelietenklooster in Schoonhoven en liet ons kennismaken met zijn bewoners.
6. Op 20 november wandelde dhr. van Holten met ons door het Schoonhoven uit de vorige eeuw aan de hand van historische prentbriefkaarten en foto’s.
7. Op 18 december gaf dhr. Luijt ons een beeld van Lodewijk Napoleon in het kader van het fenomeen Stadssleutels. Ook de stadssleutels van Schoonhoven kwamen hierbij aan bod.
8. Tenslotte werd zaterdag 7 oktober een excursie gehouden naar het Fort Wierickeschans, waar we rondgeleid werden door dit gerestaureerde fort dat deel uitmaakte van de Oude Hollandse Waterlinie.

Naast de lezingen was de Historische Vereniging Schoonhoven betrokken bij een aantal andere culturele en historische activiteiten. Wij noemen hierbij
1. Het seminar “Schoonhoven 725. Verleden, Heden, Toekomst, ondernemers en politici op Schoonhoven.”
2. De lezing van dhr. de Vaal op 31 mei 2006 in het kader van 100 jaar TAVENU.
3. De presentatie tijdens de “Open Monumentendag” op 9 september
4. Het Nationaal Zilverdag Symposium op 30 november.

Ziehier een keur van activiteiten waaraan u voor 12 euro per jaar heeft kunnen deelnemen. Dat velen dat ook in feite deden, bleek uit het feit dat de zaal in het oude vertrouwde Hotel Belvedère te klein is geworden en de lezingen naar Het Bastion verplaatst moesten worden.

Bestuursactiviteiten
Het bestuur heeft in 2006 7 keer vergaderd, namelijk op 16 januari, 13 februari, 11 april 2006, 12 juni, 2 oktober, 16 oktober en 27 november.
Door het aftreden van Wim Slappendel en Emil de Vos moesten de funkties binnen het bestuur herverdeeld worden. Het bestuur ziet er vanaf 2006 als volgt uit:

voorzitter: dhr. D. Mentink lid: mevr. T. van Tilburg
vice-voorzitter: mevr. B. Straver lid: dhr. L. van de Boogert
secretaris: dhr. S. Veenman lid: dhr. R. Kappers
penningmeester: dhr. P. Bey lid: dhr. L.P. Ouweneel

Werkgroepen
De werkgroep Binnenstad heeft met argusogen gekeken naar de plannen van de gemeente Schoonhoven met betrekking tot onze historische stad. Helaas zijn de gecombineerde acties van de Historische Vereniging Schoonhoven en het Schoonhovens Genootschap om de Willem de Zwijgerschool te redden van de slopershamer mislukt. Het gat achter de Oranjeplaats roept droefstemmende herinneringen op. Andere bedreigde plaatsen waar de Historische Vereniging probeert in samenspraak met de gemeente te redden, zoals de van Schaiklocatie, het AZS terrein en het Doelenplein. Een voorstel is bij de gemeente Schoonhoven ingediend om de historische gracht te verbreden en te komen tot de aanleg van een beweegbare brug.

De werkgroep zilverstad overlegt met de gemeente over de vraag hoe een aantal historische zilversmidsplaatsen behouden kunnen blijven en of een aantal daarvan de status van gemeentelijk monument kunnen krijgen.

De werkgroep Springerpark heeft bereikt dat het park in zijn oude glorie hersteld wordt. Een forse subsidie is daarvoor beschikbaar en in de loop van 2007 zullen de werkzaamheden een aanvang nemen. De werkgroep rekent het tot zijn taak om zich ook te bekommeren om ander “historisch groen” in de stad en is bezig met een inventarisatie daarvan. In dit kader wordt aandacht besteed aan de 4 Oranjebomen in de stad, de zeldzame planten in de oude kademuren en stadsmuren en de mogelijkheden om langs de Oude Singel de “stinzenvegetatie” weer in ere te herstellen.

De werkgroep Plaquette Stadsherstel heeft de plaquette in 2006 uitgereikt aan de Oude Haven 28-30, bewoond door de fam. De Wit. Op 19 november is deze plaquette met het benodigde ceremonieel aan de Oude Haven uitgereikt.

De werkgroep Vestingstad heeft zich dit jaar onder andere beziggehouden met de beweegbare brug.

Het moge duidelijk zijn dat de Historische Vereniging ambitieuze doelstellingen heeft. Helaas kunnen deze niet alleen door het bestuur gedragen worden. Het bestuur roept de leden dan ook op om binnen het kader van deze werkgroepen actief te worden en zo een bijdrage te leveren aan het historische karakter van Schoonhoven.

Ook in de regio probeert de Historische Vereniging haar steentje bij te dragen. Zo is zij vertegenwoordigd in de Stichting Oude Hollandse Waterlinie die probeert de historische vestingsteden in het gebied van de waterlinie te behouden en te restaureren. Daarnaast bestaan er contacten met onder andere de Historische Encyclopedie Krimpenerwaard, met de Stichting Cultuur Historisch Overleg Krimpenerwaard. Ook ligt er een verzoek van het Streekarchief Midden Holland om voor de Groene Hart Archieven historische artikelen over Schooonhoven te leveren. Kortom als u zich geroepen voelt een bijdrage te leveren aan de geschreven historie van Schoonhoven en de Krimpenerwaard, aarzel dan niet.

De in 2005 gestarte website is een bron van uitwisseling van kennis over Schoonhoven geworden. Wie over Schoonhoven en zijn geschiedenis iets wil weten kan daar zijn informatie halen. Maar het moet meer worden: een forum waar iedere betrokken Schoonhovenaar zijn gedachten over de historie van de stad kwijt kan en in contact kan komen met gelijkgestemde geesten. Er wordt hard aan gewerkt om de website verder uit te breiden en te vervolmaken

Het ledental van de Historische Vereniging is in het afgelopen jaar gestaag gegroeid. Maakten wij in 2005 in het jaarverslag melding van een aantal van 132 leden, dit jaar kunnen wij zeggen dat reeds meer dan 250 inwoners van Schoonhoven lid zijn van de Historische Vereniging. Als wij naar om ons heen liggende plaatsen kijken, kunnen wij hierover wel verheugd, maar niet tevreden zijn. Zo heeft de Historische Vereniging in Stolwijk ruim 500 leden en Giessenburg (3000 inwoners) 600 leden. Ook op dit terrein is dus nog werk aan de winkel. Het aantal leden van de Historische Vereniging is immers ook voor de gemeente een signaal dat de Historische Vereniging een factor is, waar in de stad rekening mee gehouden moet worden. Als we hier met ons allen afspreken dat ieder lid in het komende jaar een nieuw lid aanbrengt, kunnen we over een jaar melden dat de grens van 400 doorbroken is.
Ik wil besluiten met de woorden van mijn voorganger Wim Slappendel in zijn jaarverslag over 2005: Flinke steun, medewerking en initiatieven van de leden zijn immers voorwaarde om voldoende draagkracht te realiseren.

Simon Veenman, Secretaris
Dick Mentink, voorzitter

© HVS 2006 – All rights reserved

Laatst verschenen Nieuwsbrief
Laatst verschenen Scoenhove

Agenda / Lezingen

Categorieën
Archieven