Jaarverslag 2005

JAARVERSLAG HISTORISCHE VERENIGING 2005

Het bestuur kwam dit verslagjaar 9 keer bijeen en wel op: 14/2; 15/3; 19/4; 17/5; 18/8; 19/9; 17/10; 14/11 en 19/12.
Na zich jarenlang met grote toewijding ingezet te hebben voor het behoud van het cultuurhistorische erfgoed van onze stad, werd op 31 januari 2005 tijdens een speciale ledenvergadering op gepaste wijze afscheid genomen van onze voorzitter J. van der Ende.
Daar ook de heer A. Voormolen, wegens verhuizing, zijn functie in de loop van 2005 jaar zou neerleggen ontstonden er twee vacatures. Het bestuur ging op zoek naar kandidaten, die zowel deskundig als gemotiveerd zijn om de vereniging te leiden en zo mogelijk een nieuwe impuls te geven. Ook uitbreiding van het bestuur werd wenselijk geacht. Dat leidde ertoe dat zich uiteindelijk vijf leden als kandidaat-bestuurslid meldden. Zij werden tijdens deze bijeenkomst met algemene stemmen als bestuurslid benoemd.

De taken werden als volgt verdeeld:
Voorzitter: dhr. D. Mentink
Vice-voorzitter: mevr. B.M. Straver
Secretaris: dhr. W.J. Slappendel
Penningmeester dhr. E. van der Vos

Lid: mevr. T. van Tilburg
Lid: dhr. L.J. v.d. Boogert
Lid: dhr. R. Kappers
Lid: dhr. L.P. Ouweneel

Het streven is om diverse werkgroepen binnen de vereniging te formeren. De werkgroep Springerpark en de werkgroep Ruimte en Monumenten zijn al actief.
Op de jaarvergadering 30 mei 2005 werd afscheid genomen van dhr. A. Voormolen. Tevens was dat het moment dat het bestuur haar plannen voor de toekomst presenteerde.

Behoud cultuurhistorisch erfgoed
Het nieuwe bestuur heeft zich van meet af aan met kracht ingezet voor het behoud en het zichtbaar houden van alle facetten van het historisch erfgoed van Schoonhoven, inclusief de jongere bouwkunst. Zo is door inspanning van het bestuur het Gouden Hooft, na een zorgvuldige restauratie, weer te bewonderen in het Goud-Zilver- en Klokkenmuseum. Verder heeft het bestuur zich vanwege zorg om de aantasting van de vestingstructuur gemengd in de discussie rond de oprichting van een rouwcentrum aan de Kerkweg. Het bestuur heeft zich ook uitgesproken tegen de sloop van de Willem de Zwijgerschool. De sloop van een zilversmidswerkplaats aan de Molenstraat wist het niet te voorkomen.

Externe contacten
Onze vereniging is ook aangesloten bij de SCHOK (Stichting Cultuur Historisch Overleg Krimpenerwaard) en is betrokken bij de organisatie van de Nationale Zilverdag. Dankzij onze inspanningen werd een congres in het Bastion over de Hollandse Waterlinie een groot succes.
Het bestuur onderhoudt ook contacten met groeperingen die zich ook inspannen op het terrein van het cultuurhistorisch erfgoed, zoals het Schoonhovens Genootschap, de Stichting Culturele Activiteiten, waarmee een parkzondag werd georganiseerd, en de Archeologische Werkgroep Schoonhoven.

De contacten met het gemeentebestuur zijn door inmenging onzerzijds in kwesties als bovengenoemd en inspraakprocedures betreffende het ontwerpbestemmingsplan binnenstad, de samenstelling van de gemeentelijke welstands- en monumentencommissie en de inrichting van het AZS-terrein, geïntensiveerd. Daarnaast vindt er twee keer per jaar, op initiatief van de gemeente, “Historisch Overleg” plaats. Hierbij is ook de Archeologische Werkgroep betrokken.

Lezingen en excursie
Het aantal lezingen was door diverse oorzaken dit jaar beperkt. Dhr.Th. M. Elsing hield een lezing getiteld: “Schoonhoven Vestingstad. Van Middeleeuwen tot WO II”. Rokus Visser over de Willem de Zwijgerschool getiteld “Slopen of vernieuwen”. René Kappers hield een voordracht over het Schoonhovens zilversmidsgilde, “Van Sint Andries tot Sint Eloy”
Plaats van handeling was telkens weer hotel restaurant Belvédère, waar de heren de Wit voor ons gratis een zaal beschikbaar stelden. Hulde!
De dagexcursie leidde ons dit jaar naar Nieuwpoort, waar wij hartelijk onthaald werden door de voorzitter van de Historische Kring Nieuwpoort.

Website
Aan het eind van 2005 werd een van de eerste speerpunten, de oprichting van een website, gerealiseerd. www.historischeverenigingschoonhoven.nl.

Ledenaantal
Het ledenaantal aan het begin van het verenigingsjaar bedroeg 132. Vanuit het bestuur zijn diverse initiatieven ingezet om dit getal te verhogen. Flinke steun, medewerking en initiatieven van de leden zijn immers voorwaarde om voldoende draagkracht te realiseren.

de secretaris,

W.J. Slappendel

de voorzitter,

prof.dr.mr. D. Mentink

Laatst verschenen Nieuwsbrief
Laatst verschenen Scoenhove

Agenda / Lezingen

Categorieën
Archieven