Jaarverslag 2004

JAARVERSLAG HISTORISCHE VERENIGING 2004

Het bestuur kwam zeven keer bij elkaar.

De bestuurssamenstelling was als volgt:
Voorzitter: dhr. J. v.d. Ende
Secretaris: dhr. W.J. Slappendel
Penningmeester dhr. E. van der Vos
Lid: mevr. G.M. Straver
Lid: dhr. A. Voormolen

Adviseurs:
dhr. L.J. v.d. Boogert
dhr. J. van Ipenburg
dhr.G. Neven
dhr.G. de Jong
dhr. ir. A. Tom

De financiële administratie en de ledenadministratie werden na het overlijden van mevr. C van der Paauw overgedragen aan de penningmeester.
De kas werd gecontroleerd en in orde bevonden door de heer L.P. Ouweneel en mevr. Th. Purnot-Ponsioen.

De vereniging legde zich, zoals in de statuten beschreven, o.a. de volgende taken op:
“Het wekken en handhaven van belangstelling voor de geschiedenis van Schoonhoven en het behoud van de historische schoonheid van de stad en haar omgeving;
Het geven van en vragen van adviezen en het aanwenden van alle wettige middelen om die doelstelling kracht bij te zetten”.

Door op opbouwend kritische wijze schriftelijk bevragen van en ongevraagd advies geven aan het stadsbestuur, heeft onze vereniging in deze haar stem laten gelden.

Zoveel mogelijk inhakend op de actualiteit werd een aantal lezingen gehouden.
De volgende onderwerpen kwamen aan de orde: ”De ontwikkeling van het kasteel als residentie in de middeleeuwen 1200-1500, “Het tweede leven van fundamenten en ruïnes, “Schoonhoven 700”, ”Vader en zoons”, Het 16e eeuws doksaal van Schoonhoven in historisch perspectief” “De ontwikkeling van het kasteel in het middeleeuwse graafschap Holland”.

Plaats van handeling was telkens weer hotel restaurant Belvédère, waar de heren de Wit voor ons gratis een zaal beschikbaar stelden. Hulde!

Het bestuur liet zich door instanties als Heemschut, de Rijksdienst, de Stichting Menno van Coehoorn en de Provincie adviseren inzake restauratie- en bestemmingsplannen.

De dagexcursie leidde ons dit jaar naar de watermolen in de Bonrepas, de modelkaasboerderij van de familie Van Diemen en het gerestaureerde stoomgemaal van de Hooge Boezem.

Het bronzen stadsherstelembleem werd dit jaar bij gebrek aan objecten met voldoende inspirerend niveau niet uitgereikt.

In november vond de presentatie plaats van “Het doksaal van de Grote of St. Bartholomeuskerk te Schoonhoven”. Dit boek werd in opdracht van de Historische Vereniging door dhr. Herman A. van Duinen geschreven.

Dhr. J. v.d. Ende en dhr. A. Voormolen gaven te kennen hun bestuursfuncties beschikbaar te willen stellen. Tijdens de jaarvergadering in april gingen stemmen op om diverse werkgroepen op te richten. Het bestuur is daarom naarstig op zoek gegaan naar kandidaat-bestuursleden. Met resultaat! Per 14 februari 2005 is het bestuur als volgt samengesteld:

Voorzitter: dhr. prof.dr.mr.D.Mentink dhr.L.J. v.d. Boogert
Vice-voorzitter: mevr. G. Straver dhr. R. Kappers
Secretaris: dhr. W.J. Slappendel dhr. L.P. Ouweneel
Penningmeester:dhr. E. v.d. Vos mevr. T. van Tilburg

Dit nieuwe bestuur heeft zich ook weer voorgenomen om met onverminderde energie te waken over het Schoonhovens cultuurhistorisch erfgoed.

de secretaris,

W.J. Slappendel

de voorzitter,

prof.dr.mr. D. Mentink

Laatst verschenen Nieuwsbrief
Laatst verschenen Scoenhove

Agenda / Lezingen

Categorieën
Archieven