JAARVERSLAG HISTORISCHE VERENIGING 2003

Het bestuur kwam zeven keer bij elkaar.

De bestuurssamenstelling is als volgt:

Voorzitter: dhr. J. v.d. Ende
Secretaris: dhr. W.J. Slappendel
Penningmeester: dhr. E. van der Vos
Lid: mevr. G.M. Straver
Lid: dhr. A. Voormolen L.J. v.d. Boogert

Adviseurs:
J. van Ipenburg
G. Neven
G. de Jong
Ir. A. Tom

De financiële administratie en de ledenadministratie warden verzorgd door mevr. C. van der Paauw en haar dochter. Zij deden dit wederom belangeloos.
De kas werd gecontroleerd en in orde bevonden door de heer J.R. Kluft en mevr. Th. Purnot-Ponsioen.

De vereniging legt zich, zoals in de statuten beschreven, o.a. de volgende taken op:
“Het wekken en handhaven van belangstelling voor de geschiedenis van Schoonhoven en het behoud van de historische schoonheid van de stad en haar omgeving;
Het geven van en vragen van adviezen en het aanwenden van alle wettige middelen om die doelstelling kracht bij te zetten”.

In het kader hiervan werd een aantal lezingen gehouden.
De volgende onderwerpen kwamen o.a. aan de orde: “De Vesting Nieuwpoort”, “Schoonhoven, de Lek en de Krimpenerwaard”, “Het belang van de werken van de tuinarchitect Leonard A. Springer” en “Het jaar van de boerderij”.

Plaats van handeling was telkens weer hotel/restaurant Belvédère, waar de heren De Wit voor ons gratis een zaal beschikbaar stelden. Hulde!

Het bestuur liet zich door instanties als Heemschut, de Rijksdienst, de Stichting Menno van Coehoorn en de Provincie adviseren inzake restauratie- en bestemmingsplannen.

De dagexcursie leidde ons dit jaar naar Dordrecht voor een rondleiding in de O.L.V. Kerk. In Bergen op Zoom stonden het Ravelijn, de St. Geertrudiskerk, het Schepenhuis en het Markiezenhof op het programma.

Het bronzen stadsherstelembleem werd dit jaar bij gebrek aan objecten met voldoende inspirerend niveau niet uitgereikt.

In opdracht van de Historische Vereniging heeft dhr. Herman A. van Duinen een uitgebreide studie gemaakt van het renaissance doksaal in de Sint Bartholomeuskerk. Zijn bevindingen zullen binnenkort in boekvorm verschijnen.

Door op opbouwende kritische wijze schriftelijk bevragen van en ongevraagd advies geven aan het stadsbestuur, heeft onze vereniging haar stem krachtig willen laten gelden. M.n. over de plannen rondom het Doelenplein (Kasteel, het HBB- en Hascoterrein en het voorontwerp bestemmingsplan Beschermde Binnenstad.

Tegen de sloop van het pandje aan de Halve Maan is een bezwaarschrift ingediend. Dit bezwaarschrift werd ongegrond verklaard.

Succesvoller verliep de samenwerking d.m.v. de SCHOK. De verschillende instellingen hebben zich gevonden in een gezamenlijke reactie op de welstandsnota’s van de verschillende K5 gemeenten.

Ook in het jaar 2004 zal met onverminderde energie gewaakt worden over Schoonhovens culturele erfgoed.

De secretaris,
W.J. Slappendel

De voorzitter,
J. v.d. Ende