ANBI

Historische Vereniging Schoonhoven
Postbus 47
2870 AA Schoonhoven

Telefoon: 0182-603727
E-mail: info@historischeverenigingschoonhoven.nl
URL: www.historischeverenigingschoonhoven.nl

KVK inschrijfnummer: 40464784
RSIN: 804376402

Doelstelling:

Het wekken en onderhouden van belangstelling voor de historische aspecten van de stad Schoonhoven en haar omgeving.

Het initiëren, ondersteunen en adviseren van activiteiten die gericht zijn op het bor-gen en het versterken van de cultuurhistorische identiteit, waarden en kwaliteit van Schoonhoven in de meest ruime zin van het woord.

Het in verzet komen tegen ontwikkelingen die een aantasting vormen of kunnen vormen van het behoud, de verbetering en restauratie van monumenten, monu-mentwaardige en historisch beeldbepalende panden en groen erfgoed, alsmede van het historische stadsgezicht en cultuurhistorisch waardevolle stadsdelen van Schoonhoven;

en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Hoofdlijnen beleidsplan:

▪ We organiseren in samenwerking met basis en voortgezet onderwijs activiteiten voor jongeren.
▪ We maken gebruik van digitale media.
▪ We zorgen ervoor dat we zichtbaarder zijn, vooral op plekken waar jongeren actief zijn.
▪ We zorgen ook voor laagdrempelige activiteiten.
▪ We werken samen met andere organisaties.

Beleidsplan 2018-2021 »

Naam en functie bestuurders:

Op deze pagina » treft u de actuele samenstelling van het bestuur.

Beloningsbeleid:

Bestuurders krijgen geen beloning. Zie artikel 8 van de statuten »

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten:

Zie Jaarverslag 2017 »

Financiële verantwoording:

Zie Jaarverslag 2017 » (pagina 3 t/m 7)