ANBI HVS

ANBI

Historische Vereniging Schoonhoven
Postbus 47
2870 AA Schoonhoven

Telefoon: 0182-603727
E-mail: info@historischeverenigingschoonhoven.nl
URL: www.historischeverenigingschoonhoven.nl

KVK inschrijfnummer: 40464784
RSIN: 804376402

Doelstelling:

Het statutaire doel van de Historische Vereniging Schoonhoven is ‘het in verzet komen tegen ontwikkelingen die een aantasting vormen of kunnen vormen van het behoud, de verbetering en restauratie van monumenten, monument-waardige en historisch beeldbepalende panden en groen erfgoed, alsmede van het historische stadsgezicht en cultuurhistorisch waardevolle stadsdelen van Schoonhoven.

En voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Hoofdlijnen beleidsplan:

▪ Over drie jaar is de HVS verjongd
▪ Over drie jaar hebben we een ‘cultuur-historische thuisbasis’
▪ Over drie jaar bedienen we een breed publiek
▪ Over drie jaar staan monumenten sterker in het vizier
▪ Over drie jaar zijn we de serieuze gesprekspartner van de gemeente

Beleidsplan 2018-2021 »

Naam en functie bestuurders:

Op deze pagina » treft u de actuele samenstelling van het bestuur.

Beloningsbeleid:

Bestuurders krijgen geen beloning. Zie artikel 8 van de statuten »

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten:

Zie Jaarverslag 2019 »

Financiële verantwoording:

Zie Jaarverslag 2021 »

Laatste Nieuwsbrief:
Laatst verschenen Scoenhove

Agenda / Lezingen

Categorieën
Archieven