Samenstelling gemeentelijke Welstands- en Monumentencommissie

Inspreken D. Mentink, voorzitter Historische Vereniging Schoonhoven, raadsvergadering 22.12.2005 (agendapunt 11: benoeming leden van de welstands- en monumentencommissie)

Geachte raad

1.
Als voorzitter van de Historische Vereniging Schoonhoven heb ik de afgelopen maanden met wethouder Huizinga o.a. gesproken over het gemeentelijk monumentenbeleid en wat er naar onze mening te verbeteren en, uit het oogpunt van cultuurhistorisch beleid, op te bouwen valt. Een belangrijk punt van overleg betrof de instelling van een afzonderlijke monumentencommissie oftewel een formele adviesrol van de HVS bij de aanwijzing van gemeentelijke monumenten. Helaas is dit overleg vastgelopen.

2.
De wethouder houdt vast aan een gemengde commissie voor welstand en monumenten via de Stichting Dorp, Stad en Land. En hoe. Daarbij haalt hij alles uit de kast om zijn gelijk te krijgen. We hebben het allemaal in de krant en in het verslag van de vergadering van de commissie Ruimte op 29 november jl. kunnen lezen. Ik citeer uit dit verslag: ‘De wethouder benadrukt het belang van een zo objectief mogelijke commissie (in casu, maar ook meer in het algemeen. Hij is er dan ook bijvoorbeeld geen voorstander van dat Schoonhovenaren in de commissie voor bezwaar en beroep zitting hebben). In het verleden zijn belangen al te vaak verstrengeld’. En een eindje verder: ‘In het algemeen roept hij nog op voor de volgende raadsperiode na te denken over de inbreng van Schoonhovense groeperingen in relatie tot het algemeen belang, de rechtszekerheid en objectiviteit’.
Deze overwegingen vindt u terug in uw stukken, en wel in het geagendeerde voorstel tot herbenoeming van de leden van de welstandscommissie (p. 4, onder het kopje ‘onafhankelijkheid’.

3.
Meneer de voorzitter, verwonderd en verontrust hebben we hier kennis van genomen. Je zal maar inwoner van Schoonhoven zijn. Volgens de wethouder ben je dan per definitie partijdig en kom je niet in aanmerking voor een gemeentelijke adviesfunctie. En je zal daarnaast maar een betrokken vereniging- of stichting zijn die haar stem over de historische binnenstad en Schoonhoven als zilverstad bij de gemeente wil laten horen.

4.
Wat dit laatste betreft: kennelijk heeft de wethouder problemen met het draagvlak van die verenigingen of stichtingen. Laat ik duidelijk zijn: De HVS ziet zich als enig advieskanaal als het om adviezen van algemeen historische aard richting gemeente gaat. En wij niet alleen, ook die andere clubs of paddestoelen vinden dat. Jammer voor de wethouder hebben we dat wethouderlijke probleem binnen een week kunnen oplossen. De raadsleden hebben de brieven daarover van de Stichting Nationale Zilverdag en het Schoonhovens Genootschap inmiddels ontvangen.

5. Wat het punt van belangenverstrengeling betreft ligt de zaak anders. De stellingname van wethouder/college is strijdig met bestaande wet- en regelgeving, waaronder de Algemene wet bestuursrecht en de gemeentelijke Bouwverordening. Echter hoogst ernstig is dat Schoonhovenaren omdat zij Schoonhovenaren zijn, worden gediskwalificeerd. Op voorhand worden zij beticht van belangenverstrengeling, op grond waarvan zij worden uitgesloten van een commissie als de Welstandcommissie. Kennelijk pure lokale machtspolitiek, maar naar onze mening gaat het hier om een volstrekt ontoelaatbare handelswijze van een wethouder als ambtsdrager of een college van B&W als overheidsorgaan. We overwegen dan ook een klacht bij de Nationale ombudsman in te dienen.

6. Tenslotte
Ons advies aan de Raad is de leden van de welstandscommissie slechts voor een jaar te herbenoemen. In het komende jaar kan dan zorgvuldig door een nieuwe raad/college onderzocht worden hoe de betreffende adviesstructuur het beste eruit kan zien (zo zou naar Gouda gekeken kunnen worden waar tot aller tevredenheid een afzonderlijke commissie cultuurhistorie functioneert die adviseert over plaatsing van monumenten op de monumentenlijst en tevens over beleidsvragen op het gebied van cultuurhistorie, archeologie en monumentenzorg; een andere optie zou een gemengde adviescommissie kunnen zijn waarbij enkele leden worden benoemd op bindende voordracht van de HVS). We zijn gaarne bereid hierover met de gemeente overleg te voeren.

Ik dank u voor uw aandacht

Laatst verschenen Nieuwsbrief
Laatst verschenen Scoenhove

Agenda / Lezingen

Categorieën
Archieven