INSPREKEN VOORZITTER HISTORISCHE VERENIGING RAADSVERGADERING 14 SEPTEMBER 2006 (AGENDAPUNTEN ORANJEPLAATS EN BESTEMMINGSPLAN BINNENSTAD)

INSPREKEN VOORZITTER HISTORISCHE VERENIGING RAADSVERGADERING 14 SEPTEMBER 2006 (AGENDAPUNTEN ORANJEPLAATS EN BESTEMMINGSPLAN BINNENSTAD)

Geachte voorzitter,

1. Botsing van belangen

Ik heb even getwijfeld of ik hier vanavond – in mijn hoedanigheid van voorzitter van de Historische Vereniging – wel van mijn inspreekrecht gebruik moest maken. Niet dat we als Vereniging niets zinnigs te zeggen zouden hebben. Maar in de Schoonhovense politiek loop je het grote risico naar aanleiding van je inspreken belachelijk te worden gemaakt. Voordat je het weet word je als Vereniging door een oud-wethouder en thans lid van uw raad op zijn weblog ver onder de gordel geraakt. U leze het bericht van Jos Huizinga op zijn weblog van 14 juni 2006.

Naar mijn oordeel schaadt dit soort berichtgeving de verhouding tussen politiek en burger. Soms interessant voor de media, maar schadelijk voor het aanzien van de gemeentelijke politiek in Schoonhoven. Misschien voorzitter is het geen gekke gedachte dat in het presidium van fractievoorzitters eens gesproken wordt over een gedragscode, als kleine bijdrage aan het actuele debat in Nederland over waarden, normen en fatsoen. Wellicht kunt u in uw hoedanigheid als burgemeester het initiatief daartoe nemen op grond van artikel 170 van de Gemeentewet, waarbij het met name gaat om het bevorderen van een goede behartiging van de gemeentelijke aangelegenheden.

Mijnheer de voorzitter, wij als Historische Vereniging zijn al jaar en dag een belangrijk platform van burgers in onze lokale samenleving die zich inzetten voor het behoud van historisch-culturele waarden in onze mooie stad, samen met bijvoorbeeld de Stichting nationale Zilverdag, zonder welk particulier initiatief Schoonhoven heel wat minder zilverstad zou zijn dan nu het geval is, en waardoor toerisme en economie extra bloeit.

In de achterliggende periode hebben we ons intensief ingezet voor het behoud van de Willem de Zwijgerschool en voor een goede bestemming van historisch kwestbare witte plekken in onze Binnenstad. Als tegenwicht tegen een ons inziens te ver doorgeschoten, te eenzijdig ruimtebeleid.

In een enkel geval zijn onze signalen opgevangen en zijn deze verwerkt in politieke besluitvorming, in andere gevallen zoals bij de Willem de Zwijger is het ons als nieuw bestuur niet gelukt. De politiek, ook in deze coalitie met een nieuwe wethouder, had meer kunnen bereiken wanneer de politieke wil er werkelijk was geweest, zelfs bij Qua Wonen die wel heel gemakkelijk machtsspel had .
De geschiedenis zal oordelen, de politiek heeft beslist. Wij als Historische Vereniging kwamen uiteraard niet op voor ‘bijna de gehele Schoonhovense gemeenschap’ zoals in de voornoemde weblog van Huizinga valt te lezen. Natuurlijk niet, maar wel met dit rechtens collectief historisch belang van direct belanghebbende, evenals bijvoorbeeld een ondernemersvereniging die een ander belang vertegenwoordigt. Zo organiseert een samenleving zich nu eenmaal, in de vorm van intermediaire organisaties tussen burger en overheid. En intussen blijven we als Historische Vereniging maar groeien, in anderhalf jaar met meer dan 100% tot bijna 250 leden. Mede dankzij de gemeentelijke politiek.

2. Meer waarborgen

De gang van zaken rond de Hooykaas-lokatie en de Oranjeplaats hebben ons geleerd dat het de hoogste tijd wordt opnieuw naar de gemeentelijke bouwverordening te kijken. Om te voorkomen dat we straks te lang met meerdere gaten in de stad zitten is te overwegen de verordening in die zin aan te passen dat slechts een sloopvergunning wordt verstrekt wanneer bij het verstrekken van de bouwvergunning onmiddellijk met de uitvoering van het werk wordt begonnen. Andere steden kennen al die constructie, zoals Den Bosch. Van harte aanbevolen.

Wat het voorliggende ontwerp-bestemmingsplan betreft het volgende. Het doet ons veel genoegen dat ons voorstel (uitgesproken tijdens de commissie ruimte op 16 mei jl.l.) om bij de zgn. witte plekken niet de art.19-procedure te volgen, bij de coalitie een positief onthaal heeft gekregen. Deze plekken zijn te belangrijk om daar geen afzonderlijke bestemmingsplannen van te maken , in welk geval uw raad zijn beslissingsbevoegdheid geheel in eigen hand houdt.

Dat bij het vervallen van de eerder vastgestelde randvoorwaarden de gemeente het risico loopt bij ingediende planschade niet meer de mogelijkheid te hebben de kosten op de ontwikkelaar af te wentelen – zoals wethouders Deerenberg eerder suggereerde – zie ik niet. Voor de fijnproevers verwijs ik naar de vaste jurisprudentie van de Hoge Raad van enkele jaren geleden (met name het arrest Nunspeet) en naar de recente wijziging van de Wet op de ruimtelijke ordening, te weten het nieuwe art. 49a.

3. Tot slot: visie op Schoonhoven als historisch-cultureel vitale stad

Voorzitter, we kennen structuurplannen, ontwikkelingsvisies, beeldkwaliteitkaders, stedenbouwkundige randvoorwaarden, welstandsnota’s, bestemmingsplannen. Maar ondanks dat alles zitten we nog steeds met een ontbrekende beleidsvisie op onze stad waarin de historisch-culturele aspecten een integrerend onderdeel vormen. Vandaar bijvoorbeeld de ellende met de vele gemorste publieke middelen in de vorige raadsperiode rond het Doelenplein en voorts de moeizame de discussie over de witte plekken bij het huidige ontwerp-bestemmingsplan.

Zou het niet te overwegen zijn een dergelijke beleidsvisie op korte termijn in niet al te veel bladzijden op papier te krijgen en daar breed in de Schoonhovense samenleving inspraak op te organiseren? Het resultaat kan dan worden gebruikt bij bijvoorbeeld de aanpassing van het structuurplan, de uitgangspunten voor het stedenbouwkundig beleid of voor de discussie over Schoonhoven als beschermd stadsgezicht tot aan de stadsrand en de overgang naar het buitengebied. Als historische Vereniging willen we daar graag ons steentje toe bijdragen.

Ik dank u voor uw aandacht.

Laatst verschenen Nieuwsbrief
Laatst verschenen Scoenhove

Agenda / Lezingen

Categorieën
Archieven