Inspreken 31 oktober 2013, Muziektent in Grote Gracht

Inspreken voorzitter Historische Vereniging Schoonhoven tijdens raadsvergadering d.d. 31 oktober 2013 over een Muziektent in de Grote Gracht van het Springerpark

Geachte leden van de raad,

Ter inleiding
Op 15 oktober sprak ik al in tijdens de vergadering van Commissie II (de tekst vindt u bij de stukken van dit agendapunt). Ik benadrukte dat ook wij voorstander zijn van een muziektent in Schoonhoven. Een muziektent kan een goede bijdrage leveren aan de sociale cohesie in ons fraaie stadje. Daarover geen enkel misverstand. De Historische vereniging heeft daarom actief meegewerkt bij het zoeken naar een geschikte plek. De gekozen locatie in de gracht met een muziektent op palen als bouwwerk in een rijksmonument was ons echter een brug te ver. We vonden en vinden dat er betere locaties zijn. We vinden bovendien dat nog maar eens goed naar het gepresenteerde ontwerp gekeken moet worden. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed – bij welk advies we ons aansluiten – is daar zeer duidelijk over: de RCE acht de gekozen vorm niet “eigen voor deze locatie en de aanwezige ruimtelijke en cultuurhistorische karakteristieken.” We vinden dat de kritiek van de RCE op het ontwerp niet genegeerd kan worden en dat er garanties moeten komen dat deze kritiek zichtbaar wordt in het definitieve ontwerp van de muziektent. Straks zal ik u daar een procedurevoorstel voor doen.

In het verlengde van mijn eerdere inspreken wil ik drie punten onder uw aandacht brengen.

(1) Is er voldoende maatschappelijk draagvlak voor de gekozen optie is de Gracht?

Zowel tijdens het inspreken op 15 oktober als in het Kontakt van deze week hebben we kunnen vernemen dat volgens de woordvoerder van de aanvrager, de heer De Wit, de gekozen optie een breed draagvlak in de Schoonhovense samenleving heeft . De gehouden enquête zou dat uitwijzen : 56% van de mensen die de enquête invulden, vond de locatie op of in het water van de Stadsgracht de beste keuze. Maar je hoeft geen deskundige in de statistiek te zijn om bij dit resultaat een heleboel vraagstekens te plaatsen. Hoe kan de aanvrager op grond van deze enquête met – zoals we hebben begrepen – nog geen 200 reacties in heel Schoonhoven nu dit soort beweringen over maatschappelijk draagvlak doen? De gehouden enquête is toch volstrekt niet representatief? Dat is overigens wel jammer, want de enquête als zodanig is een goed instrument voor het peilen van meningen en standpunten. Intussen hoor ik om mij heen steeds meer mensen zeggen niet te begrijpen dat er voor een muziektent in de Gracht is gekozen.

(2) Een incompleet dossier
Besluitvorming vanavond over het voorliggende voorstel van het College is discutabel. Er is sprake van een incompleet dossier. Ik wijs op de volgende twee zaken:
– Ten eerste. Als u het advies van de RCE erbij pakt, dan kan moeilijk anders worden geconcludeerd dan dat het advies uitsluitend betrekking heeft op de Grote Gracht. Dat blijkt zowel uit het in de aanhef van de brief genoemde monumentennummer, de eerste volzin van het advies, de verwijzing naar de bijlage met de omschrijving van het beschermde monument en ten slotte de inhoud van het advies. Maar het aanpalende rijksmonument – het plantsoen – is evenzeer in het geding. Daarbij kunt u denken aan kwesties als de bevestigingsconstructie van de beweegbare brug en de noodzakelijk aan te brengen nutsvoorzieningen. Aldus dient er nog een afzonderlijk advies te worden uitgebracht over het andere rijksmonument, te weten “Tot plantsoen getransformeerde wal langs de Grote Gracht”. Nu dat niet is gebeurd, kan deze onvolledige advisering later nogal problematisch blijken te zijn.
b. Ten tweede. Ik wijs op het advies van de Welstandscommissie Zuid-Holland van 18 juli 2013 (zie bijlage 6 bij dit agendapunt). Aan het slot van het advies lezen we: “Een verder doorontwikkeld ontwerp wordt graag tegemoet gezien. Dit kan in de gemeentelijke welstands- en monumentencommissie worden besproken.” Deze commissie is echter nog niet aan zet geweest. Voor de goede orde: in mei 2012 sprak de gemeentelijke commissie slechts informeel met de aanvrager over een eerste ontwerp-bouwplan. Aldus hebt u nog geen definitief ontwerp van de muziektent op grond waarvan u zeker weet waarover u precies beslist, maar bovendien ontbreekt het advies erover van de gemeentelijke welstands- en monumentencommissie. En dat terwijl RCE allerminst gelukkig blijkt te zijn met de gekozen vorm.

(3) Een aanvullende rol voor de RCE: nader advies
Zoals al op 15 oktober gezegd neemt de HVS het advies van de RCE als leidend. Het betreft hier immers het adviesorgaan dat namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen in dit soort zaken professioneel optreedt en oordeelt. Dat betekent dat wij ook aansluiten bij de zeer kritische opstelling van de RCE ten aanzien van het gekozen ontwerp.

We gaan ervan uit dat bij de uitwerking van het ontwerp van de muziektent in zijn definitieve vorm voldoende rekening wordt gehouden met de strekking van wat de RCE heeft opgemerkt. Voor de HVS is de zienswijze van de RCE op hoe het ontwerp er eigenlijk uit had moeten zien, van wezenlijk belang gezien de gekozen locatie en de aldaar aanwezige ruimtelijke en cultuurhistorische karakteristieken. We verzoeken u deze kritiek niet te negeren en deze als leidraad van uw beoordeling over het ontwerp voor de muziektent te maken

Procedurevoorstel
De vraag is dan wel hoe dit procedureel het beste aan de vork is te steken. Ik leg u het volgende procedurevoorstel voor:
1. Als raad beoordeelt u niet alleen wat nu aan tekening en tekst voorligt. U oordeelt en beslist in een later stadium tevens over het nog af te leveren uitgewerkte, definitieve ontwerp met wat er allemaal bij hoort, zoals de constructie van de loopbrug naar het plantsoen.
2. Bij deze beslissing betrekt u naast het nog uit te brengen advies van de gemeentelijke welstands- en monumentencommissie eveneens het door het College van BenW alsnog te vragen nader advies van de RCE over het definitieve ontwerp gelet op de eerdere kritiek van die zijde. In mijn Inleiding had ik het daar al over.

Een dergelijk nader advies van de RCE – gericht op het optimaliseren van de uiteindelijke opzet van de muziektent – tover ik als aanvullende procedure niet uit de hoge hoed. Een dergelijk advies kan u als gemeente aan de RCE vragen, zoals gisteren door de RCE aan ons in een gesprek over de inhoud van het eerder uitgebrachte advies is bevestigd.

Ik dank u voor uw aandacht

Laatst verschenen Nieuwsbrief
Laatst verschenen Scoenhove

Agenda / Lezingen

Categorieën
Archieven