Inspraak AZS-terrein

Aan het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Schoonhoven
Postbus 504
2870 AH Schoonhoven

Schoonhoven, 15 februari 2005
Betreft: inspraak AZS-terrein

Geacht college,

Het bestuur van de Historische Vereniging heeft met instemming kennisgenomen van de inhoud van uw brief van 2 februari jl. no. 2006/00835. Wij zijn verheugd met uw initiatief om plaatselijke deskundigheid op het gebied van cultuurhistorie van de stad in te schakelen bij het opstellen van de stedenbouwkundige randvoorwaarden van bovengenoemd project. De locatie te midden van de oude vestingstructuur is cultuurhistorisch zeer waardevol.

Het bestuur wil op uw concrete uitnodiging ingaan, hoewel de ruimtelijke onderbouwing van een en ander ons nog niet duidelijk is. Er is immers sprake van een vigerend bestemmingsplan en een ontwerp-bestemmingsplan naast een structuurplan met een stadsrandvisie.

Bij onze participatie in het proces van totstandkoming van stedenbouwkundige randvoorwaarden gaan we er uiteraard vanuit dat er op voorhand voldoende ruimte is voor het honoreren van cultuurhistorische adviezen. Mocht tijdens het voorgenomen overleg onverhoopt blijken dat aan het cultuurhistorische belang te weinig gewicht wordt gehecht, dan behouden wij onze vrijheid onze participatie te heroverwegen.

Met het oog op het belang van een te ontwikkelen vestingstedenbeleid in onze gemeente verwijzen wij graag naar het congres over de Hollandse Waterlinie dat afgelopen najaar in het Bastion plaatsvond. Aangezien de vestingrand een van de meest bepalende kenmerken van het te ontwikkelen gebied is, attenderen wij u erop dat de Stichting Groene Hart (in samenwerking met bureau Arcadis) voornemens is een subsidieaanvraag in te dienen voor het Belvedere-project ‘De agenda voor de Hollandse Waterlinie. Doel hiervan is niet alleen de oude linie nog beter op de kaart te zetten, maar ook om hierbij meer draagvlak te verwerven bij met name de gemeenten.

Wij hebben twee ter zake deskundige personen van onze vereniging bereid gevonden aan het bedoelde overleg deel te nemen. Het zijn:
– de heer L.J. v.d. Boogert, De Montignylaan 28, 2871 AJ Schoonhoven;
– de heer L.P. Ouweneel, Tol 7, 2871 CG Schoonhoven.

Wij zien uw bericht over de verdere gang van zaken gaarne tegemoet.

Namens het bestuur,

W.J. Slappendel
secretaris

Laatst verschenen Nieuwsbrief
Laatst verschenen Scoenhove

Agenda / Lezingen

Categorieën
Archieven