Benoeming burgerlid in commissie welstand en monumenten

Schoonhoven: 7 maart 2008
Betreft: Benoeming burgerlid in commissie welstand en monumenten

Aan de leden van de Commissie Ruimte,

Naar aanleiding van het raadsvoorstel inzake de benoeming van een burgerlid in de commissie voor welstand en monumenten delen wij u het volgende mede.

Een evenwichtig samengestelde deskundige commissie voor welstand en monumenten, met kennis van de plaatselijke situatie, is bepalend voor de kwaliteit van de bebouwde omgeving en behoud van de cultuurhistorische waarden van onze stad. Zij immers geven de adviezen aan het College van Burgemeester en Wethouders voor het verlenen van sloop- ,bouw- en monumentenvergunningen en de ruimtelijke plannen.

Schoonhoven is een belangrijke monumentenstad waarvan de cultuurhistorische waarden vooral te vinden zijn in de oude stad, bij de vestingwerken en de aansluitende buurtwegen.
Goede advisering voor alle bouwplannen in genoemde gebieden vereist naast deskundigheid van het gebruikelijke welstandswerk, ook deskundigheid op het gebied van cultuurhistorie.

De huidige commissie is een samenvoeging van de welstandscommissie en de monumentencommissie, waarvan verwacht mag worden dat de beoordeling vanuit de cultuurhistorische waarden een eigenstandige rol vervult.
Naar onze mening moet in de genoemde gebieden de kennis betreffende bouw- en architectuurhistorie, geschiedenis van de stad en betrokkenheid bij de beleving van de bewoners meer aandacht krijgen dan nu het geval is.
Ter illustratie van de huidige onevenwichtigheid verwijzen wij u naar het 18 pagina’s tellende jaarverslag 2006 van de commissie waarin slechts vier regels worden gewijd aan de “relatie met monumentenzorg” en de overige tekst betrekking heeft op het algemene welstandswerk. Ook noemt de commissie zichzelf in de tekst voortdurend “welstandscommissie” in plaats van de vastgestelde titel: “commissie voor welstand en monumenten”. Hiermee geeft de commissie zelf aan waar het hoofdaccent van de huidige betrokkenheid en deskundigheid ligt.

De historische vereniging acht het noodzakelijk dat de balans, tussen het normale welstandswerk en de inbreng van de kwaliteiten die voorheen toebehoorden aan de vroegere monumentencommissie, wordt hersteld. Zij is dan ook verheugd met het voorstel de commissie voor welstand en monumenten uit te breiden met een burgerlid. De bij het voorstel gevoegde advertentie met functie eisen willen wij graag aanvullen. Het gaat ons hierbij specifiek om kennis van de geschiedenis van de stad en de historische bebouwing.

Wij willen de commissie in dit verband wijzen op punt 9.7 uit het coalitieprogramma waarin ”een lid uit de commissie voor welstand en monumenten benoemd wordt op voordracht van de historische vereniging”. Hieruit blijkt dat ook de gemeenteraad van mening is dat versterking van de historische waarden van grotere invloed op de beoordeling van plannen moet zijn.

Verder vindt de historische vereniging dat geregeld moet worden dat het aan de commissie toegevoegde burgerlid bij de beoordeling van alle plannen, gelegen in gebieden van cultuurhistorische waarde zoals hierboven genoemd, wordt betrokken.

Wij nemen aan u hiermee voldoende op de hoogte te hebben gesteld van onze verlangens ten aanzien van de samenstelling en de werkwijze van de commissie voor welstand en monumenten.

Namens de Historische Vereniging Schoonhoven,

prof.mr. D. Mentink,
voorzitter

S. Veenman,
secretaris

Laatst verschenen Nieuwsbrief
Laatst verschenen Scoenhove

Agenda / Lezingen

Categorieën
Archieven