Bedenkingen vaststelling bestemmingsplan Binnenstad Schoonhoven 13 november 2006

Aan het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
Postbus 90602
2509 LP DEN HAAG

Schoonhoven, 13 november 2006
Onderwerp: bedenkingen vaststelling bestemmingsplan Binnenstad Schoonhoven

Geacht College,

Op 13 november 2005 hebben wij onze zienswijze betreffende het voorlopige bestemmingsplan Binnenstad, bestaande uit 12 punten, bij de gemeenteraad van Schoonhoven ingediend. Deze brief was ingegeven door onze zorg om de cultuurhistorische waarden van de historische stad. Bij raadsbesluit van 14 september 2006 zijn alle punten van de zienswijze ongegrond verklaard.

Wij kunnen ons vinden in een aantal weerleggingen en aanpassingen waartoe de raad heeft besloten en die ons bij brief van 11 oktober 2006 zijn medegedeeld. Op drie onderdelen zijn onze bedenkingen niet weggenomen. Dat zijn de punten 2, 3 en 10 van onze brief van 13 november 2005.

Punt 2: wijzigingsbevoegdheid van 10 % van de toegestane maten en percentages.
Het vergroten van de bouwvolumes kan een belangrijke aantasting zijn van de historische waarden van de binnenstad. De gemeente wijst in haar besluit op het afwegingskader waardoor voorkomen kan worden dat “de samenhangende ruimtelijke structuur en de stedenbouwkundige kwaliteit van het beschermd stadsgezicht niet onevenredig wordt aangetast”.
Wij hebben bezwaar tegen de algemene formulering “onevenredig”. Het betreft hier een te rekbaar begrip, voor velerlei uitleg vatbaar. Naar ons oordeel neemt de gemeente op deze wijze op voorhand te veel beleidsruimte en wordt er onvoldoende rechtszekerheid geboden over de toekomstige ontwikkelingen daar de betreffende afweging onvoldoende objectief begrensd is.
Wij verzoeken U dan ook niet akkoord te gaan met het in kwestie gebezigd begrip “onevenredig”.

Punt 3: de toegestane verhoging van goothoogten en bouwhoogten van beeldbepalende 19e eeuwse kleine woningcomplexen.
De raad heeft onze zienswijze niet inhoudelijk weerlegd. Er wordt slechts verwezen naar “de bestemde hoogtematen uit de onderliggende bestemmingsplannen”. Daarbij is de raad niet

ingegaan op onze zorg die erop is gericht de aantasting van de kleine complexen aan de Oude Singel, Nieuwe Singel, Lopikerweg en de Halve Maan in de toekomst te voorkomen.
Wij verzoeken U niet akkoord te gaan met dit onderdeel van het raadsbesluit bij gebreke van een deugdelijke motivering.

Punt 10: de mogelijkheid de oorspronkelijke breedte van de middeleeuwse stadsgracht ter plaatse van de Kruispoortstraat te herstellen.
Ons verzoek aan de raad was om ter plaatse de bestemming “groen” te versmallen en de bestemming “water” te verbreden, zodat te zijner tijd de realisatie van de verbreding planologisch mogelijk wordt.
Onze zienswijze is door de raad afgedaan met de mededeling dat “het in het bestemmingsplanproces niet meer mogelijk is de suggestie op haar voor-en nadelen te beoordelen”.
Gezien de lange tijdsduur tussen de ter visielegging en het raadsbesluit van 10 maanden is dat antwoord onbegrijpelijk. Het berust in ieder geval niet op een deugdelijke motivering. Wij verzoeken u dan ook niet akkoord te gaan met dit onderdeel van het raadsbesluit.

Volledigheidshalve treft u bijgaand onze brief aan de raad van de gemeente Schoonhoven van 13 november 2005 aan, alsmede de beantwoording aan de Historische Vereniging van de gemeente Schoonhoven d.d. 11 oktober 2006.

Wij zien uw besluit tegemoet.

Hoogachtend,
Namens de Historische Vereniging Schoonhoven,

prof.mr. D. Mentink,
voorzitter

S. Veenman,
secretaris

Laatst verschenen Nieuwsbrief
Laatst verschenen Scoenhove

Agenda / Lezingen

Categorieën
Archieven