Overzicht winnaars Jan van Beaumontprijs, 2000 – 2016

De onderscheiding van de Stad Schoonhoven voor historisch werk en onderzoek
En zijn Beschermvrouwe en –heren

Onderscheidenen:

2000 – dhr. Cock van Holten.

Het bijeenbrengen van Schoonhovense afbeeldingen en het determineren van tijdstip, locatie,
gebeurtenis en personen op de afbeelding. Het geheel vormt een uniek en belangrijk 20e
eeuws tijdsdocument.

2001 – dhr. Henk Rikkoert.

Het bijeenbrengen en ontsluiten van een verzameling Schoonhovens zilver van ca. 1600 tot
2000 alsmede het laagdrempelig toegankelijk maken daarvan in een particulier Schoonhovens
museum.

2002 – de Archeologische Werkgroep Schoonhoven.

Archeologisch onderzoek in Schoonhoven met adequate verslaglegging en rapportage in de
afgelopen 25 jaar. Het recente project ‘Van Melkgat tot Gapenburg’ is daarbij gelet op de
duur en omvang van bijzondere betekenis.

2003 – prof. dr. ir. J.C.Visser.

Zijn dissertatie “Schoonhoven. De ruimtelijke ontwikkeling van een kleine stad in het
rivierengebied gedurende de Middeleeuwen”, welk boek als standaardwerk voor de
geschiedenis van Schoonhoven geldt.

2004 – dhr. Hans van der Molen.

Regesten en indices van Schoonhovense archivalia alsmede meer dan vijfentwintig artikelen
over Schoonhoven en tevens zijn boek “Ordentelyck, Stil ende Manierlyck” over het weeshuis
van Schoonhoven met daarin de eerste vermelding van de 18e eeuwse Gildekeurkamer van de
goud- en zilversmeden.

2005 – dhr. Jan Verhoeven.

Het behoud van historische markante punten van de Zilverstad: onder meer de
“Goudsmidstoren” alias Bartholomeustoren, de stadsmuur, de visbanken, het “Melkgat”, etc.
waarbij hij een waardevolle omvangrijke collectie eigenhandige tekeningen en documentatie
heeft aangelegd.

2006 – dhr. Bert van den Boogert, architect.

Zijn belangrijke bijdrage aan het aanzien van de historische stad Schoonhoven. In zijn oeuvre
als architect heeft hij voor 48 panden in de binnenstad van Schoonhoven een harmonieus
voortbestaan gecreëerd. Als hoofdauteur van het boek ‘Monumenten van Schoonhoven’ heeft
hij een cultuurhistorisch standaardwerk voor Schoonhoven geschapen.

2007 – dhr. Fred H.J. van Aesch.

Zijn bijdrage aan het bewaren van de geschiedenis Schoonhoven door het oprichten van het
tijdschrift de Historische Encyclopedie Krimpenerwaard, HEK en zijn rol als auteur,
voorzitter van de redactie en bestuurslid van de stichting HEK.

2008 – het Bestuur van de Stichting Behoud Watertoren.

De heren Ouweneel, T. Rikkoert, Verhoeven en Hageman voor het verwerven van de
Schoonhovense watertoren, het restaureren, beheren en exploiteren daarvan met een
zilverbestemming. Het verantwoord afstoten aan de Vereniging Hendrick de Keijzer met
behoud van de zilverbestemming.

2009 – dhr. Hennie Verhoef.

Het toegankelijk maken van de oudste archiefstukken van Schoonhoven door transcriptie en
publicatie van de oudste charters van de stad en van de ‘Blooise Rekeningen’. Verder is het
werk van de heer Verhoef op archeologisch gebied de afgelopen 25 jaar voor de stad van
grote betekenis geweest.

2010 – dhr. Leen Ouweneel.

Zijn bijdrage aan de organisatie van de beoefening van geschiedenis in Schoonhoven door
zijn bestuursfuncties, o.m. in de Historische Vereniging Schoonhoven, de Historische
Encyclopedie Krimpenerwaard, als initiatiefnemer voor de Stichting Behoud Watertoren en
voor de Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Schoonhoven. Zijn bijdragen aan de Cliëntenraad
van het Streekarchief Hollands-Midden en aan het Historisch Ontmoetingspunt, HOP,
alsmede zijn vele historische publicaties gebaseerd op eigen primair bronnen onderzoek.

2011 – mw. drs. Titia Hooijkaas-van Leeuwen.

Haar omvangrijke onderzoek naar de geschiedenis van de Zilverfabriek H.Hooijkaas en het
publiceren daarvan onder de titel “Hooijkaas. Schoonhovens zilver in ambacht en serie,
1874-2008”. Het bijeenbrengen en determineren van een relevante collectie ‘Hooijkaaszilver’,
fysiek en in beelden. Het samenstellen en inrichten van de gelijknamige
tentoonstelling in de periode 26 februari tot 5 juni 2011.

2012 – dhr. Piet Niestadt.

Zijn initiatief tot, en zijn sturing bij de uitvoering van ‘Het Leven in Schoonhoven’. De twaalf
themanummers van dit tijdschrift heeft de recente geschiedenis van Schoonhoven (1850-
2000) op een laagdrempelige wijze toegankelijk gemaakt voor een groot deel van de
Schoonhovenaren. Van elk nummer werden steeds circa 1000 exemplaren verkocht. Het
aantal lezers per nummer mag daarmee wel geschat worden op circa 2000.

2014 – dhr. René Kappers

Het onderzoek naar, en publicaties over de geschiedenis van Schoonhoven als Zilverstad en
over de stadsrechten van Schoonhoven. Inzet als bestuurder van ‘organisaties met een
historische signatuur’: Nationaal Zilverstad symposium, Goud- en Zilversmidsgilde St. Eloy.
Nationale Zilverdag, HEK Historisch tijdschrift voor de Krimpenerwaard, Historische
Vereniging Schoonhoven.

2015 – dhr. Hans Fokker

Voor zijn inzet voor het behoud van de (Schoonhovense) gemeentelijke ‘collectie van der
Kop’, een historisch waardevolle schilderijencollectie van de schilders Han en Ad van der
Kop. Hans Fokker heeft gezorgd voor inventarisatie, digitale ontsluiting, waardering door
taxatie, sanering en conservering van de collectie. De voor de collectie ingerichte website
maakt de collectie laagdrempelig en breed toegankelijk.

2016 – drs. Bart Ibelings

Voor zijn werk als middeleeuws historicus, onderzoek naar en publiceren van de historie van
Schoonhoven vóór 1581. Hij trad daarnaast op als adviseur bij de onderzoeken naar de
stadsrechten van Schoonhoven. De kwaliteit van die onderzoeken en de publikaties kwamen
hierdoor op historisch professioneel niveau. Tevens is zijn onderscheiding bedoeld als
aanmoediging voor het aanstaande project met de werktitel ‘de Ridderlijke Duitsche Orde te
Schoonhoven’. Het gaat hier om ontsluiting van de vroegste (kerkelijke) geschiedenis van de
stad van circa 1300 tot 1581, een onontgonnen terrein in het archief van de RDO.

Beschermvrouwen en –heren:

2000-2005 mw. drs. Dorothé W.Wassenberg-Welp, (†) burgemeester van Schoonhoven.
2006-2010 dhr. Dick de Cloe, wnd. burgemeester van Schoonhoven.
2011-2014 dhr. André F. Bonthuis, wnd. burgemeester van Schoonhoven.
2014-2016 mr. Tjerk Bruinsma, wnd. burgemeester van Krimpenerwaard.
2016 mr. Roel Cazemier, burgemeester van Krimpenerwaard.
2017-heden dhr. Dick de Cloe, oud-burgemeester van Schoonhoven.

RK. feb, apr 2011, sep 2012, apr 2015, aug 2016