De Werkgroep Binnenstad zet zich in voor behoud van de authenticiteit van de binnenstad van Schoonhoven.

De Schoonhovense binnenstad kent vele mooie panden en markante punten. Het is een beschermd stadsgezicht. Het stratenpatroon dateert uit de middeleeuwen en is nog volledig intact. Geen andere Hollandse stad kan hierop bogen.
Schoonhoven kent 72 Rijksmonumenten en een aantal gemeentelijke monumenten. Het bestemmingsplan voor de binnenstad en de daarmee gepaard gaande ontwikkelingen moeten in het oog gehouden worden.
Niet iedereen hecht dezelfde waarde aan cultuurhistorische elementen in de stad.”Eens gesloopt blijft gesloopt” is een heldere harde waarheid. Deze werkgroep adviseert bewoners, eigenaren en gemeente over de waarde van onderdelen en het geheel.

CONTACTPERSOON
Vacant, (>>bestuur)

stadszegel
CASE: ZIENSWIJZE BESTEMMINGSPLAN (2006)

Aan de Commissie Ruimte.
Voorzitter,Namens het bestuur van de Historische Vereniging deel ik U het volgende mede.Op 13 november 2005 heeft de Historische Vereniging een zienswijze ingediend betreffende het ontwerp-bestemmingsplan Binnenstad.
Vorige week is ons na kennisname van de aan Uw commissie toegezonden Nota zienswijze gebleken dat onze zienswijze alsmede het Concept beantwoording van het College daarin geheel ontbrak.
Dat is een zeer ernstige tekortkoming in de voorbereiding tot een goede besluitvorming. Met het oog op de normen die gelden in het verkeer tussen overheid en burger bij de totstandkoming van een besluit als het onderhavige kan niet anders geconcludeerd worden dat er hier strijd is met twee algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Allereerst is de voorbereiding niet zorgvuldig tot stand gekomen en voorts is er strijd met het beginsel van hoor en wederhoor in het kader van de uitoefening van ons inspraakrecht (zie ook de gemeentelijke Inspraakverordening).
Waarom onze zienswijze en het Concept beantwoording niet aan de stukken behorende bij de agenda van deze vergadering zijn toegevoegd, laten wij verder onbesproken. Het neemt niet weg dat wij door dit feit door het gemeentebestuur ten onrechte formeel en materieel op achterstand zijn gesteld.
Uit de brief van het college aan Uw commissie 2006/00803 blijkt dat ook Uw commissie direct voorafgaand, respectievelijk bij de aanvang van deze vergadering niet beschikt over het Concept beantwoording op onze zienswijze. Ook het bestuur van onze Vereniging beschikt tot op dit moment nog niet over de bedoelde concept-beantwoording. Wij zijn aldus niet in staat geweest ons hierover een oordeel erover te vormen en dit oordeel te verwerken bij de uitoefening van ons spreekrecht vanavond, inhoudende een toelichting op onze zienswijze in samenhang met de Concept beantwoording.
Het spreekt voor zich dat we van dit recht – gelijkwaardig aan andere belanghebbenden – op volwaardige wijze gebruik willen maken na bestudering van de Concept-beantwoording op onze zienswijze. Daarvoor is een redelijke termijn nodig.
Wij verzoeken u dan ook:
a. ons op een ander tijdstip in de gelegenheid te stellen ons standpunt over het bestemmingsplan mondeling in een door uw commissie extra uitgeschreven vergadering over het ontwerp-bestemmingsplan inhoudelijk toe te lichten, en
b. tot aan dat tijdstip uw finale afweging, voorafgaand aan de vaststelling van het plan en de besluitvorming over de ingediende zienswijzen door de raad, uit te stellen.
Ik dank U voor Uw aandacht.Deze verklaring is tijdens de vergadering in schrift ter hand gesteld aan de voorzitter ter notulering.