Samenwerking Historische Vereniging en Stichting Nationale Zilverdag

Schoonhoven 11 december 2005

PERSBERICHT

Samenwerking Historische Vereniging en Stichting Nationale Zilverdag

De Historische Vereniging Schoonhoven en de Stichting Nationale Zilverdag willen gezamenlijk de goud- en zilverwerkplaatsen van Schoonhoven beschermen en behouden. De zilverwerkplaatsen in Schoonhoven zijn een uniek cultuurhistorisch erfgoed. Veel werkplaatsen liggen half verscholen achter woonhuizen en zijn anno 2005 in gebruik als opslag of schuur. Vaak zijn de eigenaars zicht niet bewust van de waarde van hun “schuurtje” en wordt er, als de zaak wat gammel dreigt te worden, een bouwvergunning voor een nieuwe berging gevraagd. Op die manier zijn al vele werkplaatsen voorgoed verdwenen.

Begin december j.l. heeft de samenwerking van de Historische Vereniging en de Stichting Nationale Zilverdag geleid tot een “Plan voor inventarisering en eerste aanwijzing als gemeentelijk monument”. De nog bestaande goud- en zilversmidswerkplaatsen vormen immers een unieke mogelijkheid tot stimulering van het Schoonhovens cultuurtoerisme, de cultuureducatie en voor kleinschalige hoogwaardige werkgelegenheid in de Zilverstad.
Genoemd plan is, samen met een subsidieaanvraag teneinde de inventarisatie te realiseren, aan de gemeente toegezonden.
De samenwerkende partijen proberen op deze manier een uniek stukje Schoonhoven te bewaren voor de toekomstige generaties. Er is geen stad in Nederland waar op een zo grote en geconcentreerde schaal als in Schoonhoven werkplaatsen zijn gebouwd die nu nog bestaan. De vergelijkbare werkplaatsen van de plateelbakkerijen in Gouda en Delft en van de Twentse thuisweverijen zijn vrijwel allemaal verdwenen. Reden genoeg om het unieke Schoonhovense cultuurhistorische erfgoed zorgvuldig te bewaren.

Enkele achtergrond gegevens:

In januari 2004 werd een brainstorm gehouden over de toegevoegde waarde van en de mogelijkheden tot behoud van de unieke zilverwerkplaatsen in Schoonhoven. Afgevaardigden van diverse Schoonhovense organisaties deden hieraan mee. De gemeente was vertegenwoordigd door wethouder Huizinga. Unaniem werd het belang van het behoud van de werkplaatsen onderschreven.

In november 2004 organiseerde de Stichting Nationale Zilverdag een symposium getiteld Goud- en Zilversmidswerkplaatsen: uniek ambachtelijk- en industrieel erfgoed. Een symposium over een bedreigde erfenis. Tijdens dit symposium, dat door ruim 130 personen werd bijgewoond, kwam de uniciteit van de Schoonhovense werkplaatsen opnieuw sterk naar voren en werd alom op het belang van het behoud en de bescherming ervan gewezen.

Begin 2005 trad een nieuw bestuur van de HVS aan. Van meet af aan werd de hoogste prioriteit gegeven aan behoud en bescherming van bedreigd cultuurhistorisch erfgoed. Daarbij hoort ontegenzeggelijk de bescherming van de Goud- en zilverwerkplaatsen in Schoonhoven. De Stichting Nationale Zilverdag was al enige tijd bezig met dit onderwerp dus het logische gevolg was een gezamenlijke inzet dit belangrijke cultuurhistorische erfgoed te beschermen.

EINDE PERSBERICHT

Inlichtingen:
Historische Vereniging Schoonhoven: Dick Mentink, 0182 382088
Stichting Nationale Zilverdag: René Kappers, 06 51350909