logo_tavenu100

100 jaar TAVENU

Fragmenten uit de rijke historie van een muziekvereniging in de zilverstad Schoonhoven.

tavenu“Mijnheer de redacteur, Het is een treurig verschijnsel dat wij Schoonhovenaars op ’t gebied van kunsten en wetenschappen zoo zeer misdeeld zijn. Niet iedereen heeft tijd en geld zijn zin voor het goede en schoone te gaan voldoen in een vreemde stad; dit moet gevonden kunnen worden in eigen woonplaats en het liefst bij de eigen stadgenoten.

Hoevele kleinere plaatsen verkeeren in dit opzicht in veel betere conditie, al was het alleen maar op ’t gebied der Toonkunst!” en “Het is zoo bedroevend en ontmoedigend, dat door gemis aan samenwerking, van al wat in ons stedeke tot stand wordt gebracht zoo bitter weinig zich kan staande houden. Vereeniging op vereeniging verrijst,- om na korteren of langeren duur weder te verdwijnen”.
Dit zijn citaten uit een ingezonden mededeling uit de Schoonhovense Courant van 17 augustus 1906. Geschreven door de muziekleraar J.A. Frommelt. Deze wist kennelijk niet dat er onlangs weer een muziekvereniging in Schoonhoven was opgericht.

Dit werd hem dan ook fijntjes onder de neus gewreven door een van de oprichters, die ook middels een ingezonden mededeling in de Schoonhovense Courant reageerde, dat er in juni van dat gedenkwaardige jaar 1906 een muziekvereniging met de naam T.A.V.E.N.U. was opgericht en de heer Frommelt kon niet weten dat deze vereniging na 100 jaar nog springlevend zou zijn.

Muziekvereniging "Apollo"

Muziekvereniging “Apollo”

De meeste Schoonhovenaren weten nu wel dat er een muziekvereniging bestaat. Maar slechts weinigen kennen de geschiedenis. In deze reeks artikelen wordt een tipje van de sluier opgelicht.

Toen op 21 mei 1906 de noodlijdende muziekvereniging Apollo werd ontbonden, waren er verschillende jongere leden die onder een nieuwe leiding een andere vereniging wilden oprichten. In de al eerder genoemde Schoonhovense Courant verscheen een advertentie, waarop verschillende mensen reageerden. Tijdens een bijeenkomstop 8 juni 1906 , in de voorzaal van “Het Herenlogement”, (nu vestiging van een uitzendbureau in de Koestraat) werd T.A.V.E.N.U. opgericht.

Hoewel de naam, uitgesproken als Tavenu en niet als afkorting, in middels vertrouwd in de oren klinkt, kijken velen er toch vreemd tegenaan. Voor het begin van de 20e eeuw was dit echter een gebruikelijke naam voor een vereniging. Er bestaan meerdere muziekverenigingen, zangverenigingen, toneelverenigingen en zelfs een sociëteit met de naam T.A.V.E.N.U., die in de zelfde periode zijn opgericht. De afkorting staat voor de volgende volzin:

“Tot Aangename Verpozing en Nuttige Uitspanning.”

art-ApolloIn het eerste verenigingsjaar wordt nog vaker opgetreden. Als de Weerbaarheidsvereniging en de Schietvereniging Albrecht Beyling een onderlinge wedstrijd houden, gaat men na afloop begeleid door “de vroolijke muziek van T.A.V.E.N.U. onder de welwillende leiding van den heer Em van Wageningen” naar de Stadsherberg voor de prijsuitreiking.
In het stadsnieuws van 21 juni 1907 vinden we een bericht waarin wordt vermeld dat de Muziekvereniging T.A.V.E.N.U. alhier ter gelegenheid van de verjaardag van H.M. koningin Emma een volksuitvoering gaf in het Boterhuis. “Den ganschen avond bewoog zich een vroolijke, opgewekte menigte om de Haven en nabijgelegen straten, die volop genoot van de verschillende stukken , die ten gehoore werden gebracht. Ook de volgende avond werd gemusiceerd Nu in de feestelijk verlichte tuin van het Herenlogement.

Men bleef ook vergaderen. adv-TavenuOp 30 mei 1907 vond er een vergadering plaats van donateurs , kunstlievende- en werkende-leden van de vereniging. Daar is met algemene stemmen besloten op een nader te bepalen datum in de laatste helft van de maand augustus een groot nationaal muziekfeest te houden, ter gelegenheid van het één jarig bestaan. Althans zo staat het in de Schoonhovense Courant. art-voorgenomen-feestHet verslag van de bestuursvergadering vermeldt een andere reden. Kennelijk was het de bedoeling met dit festival voldoende geld te verdienen om de lening voor de instrumenten af te lossen.

Ondanks het enthousiasme waarover de krant schrijft is het niet gelukt dit festival in 1907 te organiseren. Maar een jaar later dan is het zover.

Hierover de volgende maand meer.

Ad de Vaal

Bronnen:
De Schoonhovense Courant;
Het fotoarchief van Cok van Holten
Het archief van de muziekvereniging T.A.V.E.N.U.
Het familie archief van de familie van der Klein.